De NVVRT reikt jaarlijks de NVVRT scriptieprijs uit voor de beste scriptie met betrekking tot de Restauratieve Tandheelkunde.

Reglement voor de Scriptieprijs van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT). 

Artikel 1: Inleiding 
De NVVRT heeft de studenten Scriptieprijs ingesteld om aanstaande collegae te stimuleren om al vroeg actief te zijn in tandheelkundig wetenschappelijk onderzoek. De prijs kan worden uitgereikt aan een student die in het kader van de studie tandheelkunde een masterscriptie heeft vervaardigd die voldoet aan de eisen van de NVVRT. 

Artikel 2: Eisen voor uitreiking 
De student studeert aan een Nederlandse of Belgische Universiteit tandheelkunde en is studentlid van de NVVRT. Een tandheelkunde student die in aanmerking wenst te komen voor de scriptieprijs dient een door de universitaire opleiding goedgekeurde scriptie, over het studiejaar voorafgaande aan de inleverdatum, in te leveren vóór 1 juni van dat jaar. De scriptie dient een onderdeel van de tandheelkunde te beschrijven dat direct gerelateerd is aan het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde. 

De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
·         naam, adres, telefoonnummer(s), e‐mailadres, geboortedatum van auteur;
·         naam van de opleiding en titel van de scriptie
·         namen, titulatuur en e‐mailadressen van scriptiebegeleider.
·         een aanbeveling van de betrokken begeleider van de scriptie.  

De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word/PDF.

  • een samenvatting van maximaal 2 pagina’s A4 in de Nederlandse of Engelse taal;
  • centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en onderzoeksresultaat, ondertekend door de scriptiebegeleider voor akkoord;
  • in de aanbevelingsbrief moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek aan de criteria van wetenschappelijkheid voldoet;
  • een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s. 

Deelnemers krijgen een bevestiging van ontvangst. De uitslag wordt bekendgemaakt 6 weken vóór aanvang van het EPA congres. 

Per universiteit kunnen maximaal twee scripties worden ingediend. 

Het Consilium Restauratieve Tandheelkunde van de NVVRT beoordeelt de scripties en  adviseert het bestuur van de NVVRT. 

Het bestuur van de NVVRT beslist en stelt de winnaar vast.  

Artikel 3: Inhoud en geldigheidsduur van de Scriptieprijs 
De Scriptieprijs bestaat uit een bezoek aan het jaarlijkse congres van de European Prosthodontic Association (EPA).De NVVRT betaalt de congreskosten, de reis en de overnachtingen voor het congres van de EPA.De winnaar moet de prijs actief gebruiken in het jaar van uitreiking.De winnaar geeft een voordracht over zijn scriptie op het congres van de EPA. 

Artikel 4: Vaststelling en wijziging van het reglement 
Het reglement van de scriptieprijs is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT d.d. 16 januari 2015

Wijzigingen van het reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT.

NVVRT-Scriptieprijs 2016:

Eefke Nijssen is winnaar van de scriptieprijs 2016, met haar masterscriptie:Succespercentage van Zirconia etsbruggen na 1 jaar en 2,5 jaar 
Eefke studeerde van van 2010 tot en met 2016 op de Universiteit in Groningen. Haar begeleider bij deze scriptie was Dr. Hans van Pelt.
Haar winnende scriptie kunt u hier downloaden: EefkeNijssen_Scriptie.pdf

NVVRT-Scriptieprijs 2017:

Iris van den Heijkant heeft de NVVRT Scriptieprijs 2017 gewonnen met haar masterscriptie: 
Influence of preparation design and restorative material on fracture strength and failure type of direct and indirect restored maxillary premolars

Het juryoordeel: “De master scriptie van Iris van den Heijkant gaat over restauraties die in de praktijk veel worden gemaakt. In de scriptie wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen die preparatie diepten hebben op het resultaat. Ook het belang van een knobbeloverkapping wordt goed uitgewerkt. De scriptie heeft de prijs gewonnen omdat het een zeer relevante vraagstelling betreft die heel goed in het onderzoek wordt uitgewerkt en het wetenschapsgebied van de restauratieve tandheelkunde een extra dimensie geeft. De methodiek is bovendien goed uitgevoerd en prettig leesbaar gepresenteerd. De uitvoering van de scriptie is heel professioneel gedaan met mooie fotografie. De conclusies zijn uitstekend weergegeven en de discussie geeft een goed inzicht in de problematiek. “

Lees hier een samenvatting van de scriptie.

Summary master thesis_NVVRT Scriptieprijs 2017_Iris van den Heijkant.pdf