Het lidmaatschap van de NVVRT

Een vereniging ontleent zijn bestaansrecht aan het aantal leden. De NVVRT vindt het belangrijk om een groot ledenbestand na te streven
 • om veel activiteiten voor onze leden te kunnen ontplooien
 • omdat we als grote vereniging een belangrijke speler in de branche en een volwaardig gesprekspartner in richtinggevende relevante overlegorganen zijn
De NVVRT onderscheidt de volgende soorten lidmaatschap: het gewoon lidmaatschap, het studentenlidmaatschap, het bedrijfslidmaatschap en het erelidmaatschap.
 
Elk lidmaatschap kent zijn eigen voorwaarden en uitgangspunten. Deze worden in de diverse subpagina’s besproken.
 

lidmaatschappen

Gewoon lidmaatschap van de NVVRT

Personen die beroepshalve betrokken zijn bij de restauratieve tandheelkunde kunnen zich bij de vereniging aanmelden voor het ‘gewoon lidmaatschap’. Dit biedt de volgende voordelen:
 • U ontvangt door het jaar heen persoonlijke uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, congressen, klinische avonden en andere verenigingsbijeenkomsten van de NVVRT
 • U kunt tegen gereduceerd ledentarief aan deze bijeenkomsten deelnemen
 • U ontvangt meerder keren per jaar de e-mails van de NVVRT

De kosten voor dit lidmaatschap bedragen € 130,–

Studentenlidmaatschap van de NVVRT

Personen die een opleiding volgen op medisch, paramedisch of tandtechnisch gebied kunnen zich bij de vereniging aanmelden voor het ‘studentenlidmaatschap’.

De studentleden hebben dezelfde rechten en voordelen als de leden met een ‘standaard lidmaatschap’.

 • U ontvangt door het jaar heen persoonlijke uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, congressen, klinische avonden en andere verenigingsbijeenkomsten van de NVVRT
 • U kunt tegen gereduceerd ledentarief aan deze bijeenkomsten deelnemen
 • U ontvangt meerdere keren per jaar het e-mails van de NVVRT

En als extra voordeel: het studentenlidmaatschap is gratis tot een jaar na afronding van de Masterstudie. 

Bedrijfslidmaatschap van de NVVRT

Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor natuurlijke dan wel rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de dentale industrie.

De NVVRT wil graag gebruik maken van de mogelijkheden en kennis nemen van de verantwoordelijkheden van de industrie. Hiermee kan de industrie in een samenwerkingsverband met de NVVRT het vakgebied ontwikkelen en stimuleren. 

Het bedrijfslidmaatschap biedt de volgende voordelen:
 • Het bedrijfslid mag eenmaal per jaar op het hoofdcongres van de NVVRT gratis een stand plaatsen ter promotie van haar producten c.q. diensten
 • Het bedrijfslid mag eenmaal per twee jaar, onder auspiciën van de NVVRT en na toestemming van het NVVRT-bestuur betreffende het programma, een klinische dag of avond ‘sponsoren’
 • In alle communicatieve uitingen van de NVVRT worden de logo’s van de aangesloten bedrijfsleden vermeld
 • Elk bedrijfslid mag één vertegenwoordigend/stemgerechtigd natuurlijk persoon afvaardigen naar de algemene vergadering van de NVVRT

De kosten voor het bedrijfslidmaatschap bedragen € 2.250,00 per jaar. De contributie wordt jaarlijks voorgesteld door het bestuur van de NVVRT, waarna de algemene ledenvergadering de definitieve contributie vaststelt.

Een aanvraag voor het bedrijfslidmaatschap wordt standaard ter toetsing voorgelegd aan het bestuur van de NVVRT.

 

EPA lidmaatschap

De EPA is in 1976 opgericht om de communicatie betreffende prothetische en restauratieve tandheelkunde in Europa te kunnen bevorderen en om in een Europese erkenning te kunnen voorzien. https://www.epadental.org

Voor meer informatie over de EPA en de erkenning als specialist Prothetische en Restauratieve Tandheelkunde, klik hier

Voor meer informatie over de erkenning tot EPA-prosthodontist en de organisatie, bezoek: www.epadental.org

 

Erelidmaatschap van de NVVRT

De NVVRT kent ook het fenomeen van ereleden. Dit zijn leden die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 

De NVVRT is er trots op om 6 ereleden in haar midden te hebben. Dit zijn op dit moment de heren

Ransom R.R. Altman
Dr. Hans A.W.J. van Pelt
Dr. Jan.H.N. Pameijer D.M.D
Dr. Piet van der Kuij
Khee Hian Phoa, MFP 
Dr. Aad J.J. Zonnenberg

Word nu lid van de NVVRT!