De NVVRT heeft op 16 januari 2015 in haar Algemene Ledenvergadering besloten een jaarlijkse NVVRT-Scriptieprijs in te stellen. 

Hieronder treft u het reglement aan.

Reglement voor de Scriptieprijs van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT). 
Hoofdstuk 1: Inleiding 
De NVVRT heeft de studenten Scriptieprijs ingesteld om aanstaande collegae te stimuleren om al vroeg actief te zijn in tandheelkundig wetenschappelijk onderzoek. De prijs kan worden uitgereikt aan een student die in het kader van de studie tandheelkunde een masterscriptie heeft vervaardigd die voldoet aan de eisen van de NVVRT. 

Hoofdstuk 2: Eisen voor uitreiking 
De student studeert aan een Nederlandse of Belgische Universiteit tandheelkunde en is studentlid van de NVVRT. Een tandheelkunde student die in aanmerking wenst te komen voor de scriptieprijs dient een door de universitaire opleiding goedgekeurde scriptie, over het studiejaar voorafgaande aan de inleverdatum, in te leveren voor 1 juni van het betrokken jaar. De scriptie dient een onderdeel van de tandheelkunde te beschrijven dat direct gerelateerd is aan het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde. 

De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
·         naam, adres, telefoonnummer(s), e‐mailadres, geboortedatum van auteur;
·         naam van de opleiding en titel van de scriptie
·         namen, titulatuur en e‐mailadressen van scriptiebegeleider.
·         een aanbeveling van de betrokken begeleider van de scriptie.  

De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word/PDF.
  • een samenvatting van maximaal 2 pagina’s A4 in de Nederlandse of Engelse taal;
  • centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en onderzoeksresultaat, ondertekend door de scriptiebegeleider voor akkoord;
  • in de aanbevelingsbrief moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek aan de criteria van wetenschappelijkheid voldoet;
  • een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s. 

Deelnemers krijgen een bevestiging van ontvangst. De uitslag wordt bekendgemaakt 6 weken voor aanvang van het EPA congres. 

Per universiteit kunnen niet meer dan twee scripties worden ingediend. 

De scripties worden beoordeeld door het Consilium Restauratieve Tandheelkunde van de NVVRT dat een advies geeft aan het bestuur van de NVVRT. 

Het bestuur van de NVVRT besluit over het advies en stelt de winnaar vast.  

Hoofdstuk 3: Inhoud en geldigheidsduur van de Scriptieprijs 
De Scriptieprijs bestaat uit een bezoek aan het jaarlijkse congres van de European Prosthodontic Association (EPA).De NVVRT betaalt de congreskosten, de reis en de overnachtingen voor het congres van de EPA.De winnaar moet de prijs actief gebruiken in het jaar van uitreiking.De winnaar geeft een voordracht over zijn scriptie op het congres van de EPA. 

Hoofdstuk 4: Vaststelling en wijziging van het reglement 
Het reglement van de scriptieprijs is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT d.d. 16 januari 2015
Wijzigingen van het reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT.