Het Consilium van de Opleiding tot Restauratief Tandarts

Het Consilium Restauratieve Tandheel-kunde is een commissie ingesteld bij besluit door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT d.d. 17 januari 2014.

Het Consilium is belast met het uitvoeren van de in het onderstaande document nader omschreven taken met betrekking tot het treffen van voorzieningen ten aanzien van de opleiding, kwalificatie en erkenning van tandartsen tot Restauratief Tandarts.

 

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen
 
In het Consilium hebben de volgende personen zitting: 
- Dr. P. van der Kuij, voorzitter
- R.R.R. Altman, lid
- K.H. Phoa, lid 
- S.P.H.W. Keizer, lid
- Dr. W. Fokkinga, lid

De door het Consilium uit te voeren taken omvatten met inachtneming van het ter zake namens het bestuur van de NVVRT vastgestelde reglement voor de Restauratief Tandarts:
  1. toetsen, erkennen en registreren van tandartsen, werkzaam in het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde, die te kennen geven voor de kwalificatie Restauratief Tandarts in aanmerking te willen komen;
  2. bewaken, in overleg met het bestuur van de NVVRT, van de criteria waaraan een Restauratief Tandarts moet voldoen;
  3. verrichten van de toetsingen van de patiëntenbehandeling en de nascholing zoals omschreven in het reglement Restauratief Tandarts gedurende de kwalificatietermijn;
  4. verlengen van de geldigheidsduur van een erkenning op grond van de resultaten van genoemde toetsingen;
  5. evalueren en aansturen van de opleidingen en de daarbij betrokken instellingen tot Restauratief Tandarts in overleg met het bestuur van de NVVRT en de opleider.

    Voor een volledige beschrijving van het Consilium zie onderstaand document.